FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  I. TYTUŁ PROJEKTU  II. CZAS REALIZACJI PROJEKTU

  (podać dokładną datę do kiedy będzie realizowany projekt )


  III. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

  1. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu:

  2. Adres e-mail:

  Telefon:

  3. Adres zamieszkania/adres siedziby podmiotu (podać dokładny):

  4. Numer rejestru, a w przypadku osób fizycznych puste pole:

  5. Sfera, jaką reprezentuje Wnioskodawca (kultura/edukacja):

  6. Osoba wyznaczona jako koordynator projektu - imię i nazwisko:

  7. Opis dotychczasowych doświadczeń w obszarze edukacji i/lub animacji kulturowej:
  (maks. 1000 znaków liczonych ze spacjami)  IV. PARTNERSTWO

  1. Z kim planowane jest partnerstwo? (opis planowanego podziału zadań, ról
  w projekcie):
  (maks. 1500 znaków liczonych ze spacjami)

  2. Opis planu kontynuacji działań z Partnerem po zakończeniu realizacji projektu:
  (maks. 1000 znaków liczonych ze spacjami)  V. SYNTETYCZNY OPIS PROJEKTU
  Uwzględniający cel konkursu:
  (maks. 500 znaków liczonych ze spacjami)


  VI. UCZESTNICY PROJEKTU/GRUPA ODBIORCZA:

  1. Charakterystyka do kogo jest skierowany projekt, ile szacunkowo osób będzie brało w nim udział, w jakim są wieku itd.:
  (maks. 1500 znaków liczonych ze spacjami)

  2. Uzasadnienie wyboru grupy docelowej oraz przedstawienie, w jaki sposób będzie prowadzony nabór/ rekrutacja (jeśli będzie otwarta w ramach projektu)?
  (maks. 1000 znaków liczonych ze spacjami)  VII. UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU:

  1. Główne problemy/trudności, do rozwiązania których przyczyni się projekt?:
  (maks. 1000 znaków liczonych ze spacjami)

  2. Skąd wiadomo, że jest taka potrzeba/na jakiej podstawie zdiagnozowane został problemy?:
  (maks. 1000 znaków liczonych ze spacjami)  VIII. CELE PROJEKTU:

  1. Jaki jest/są cel/cele projektu?
  (cel powinien być SMART czyli S- skonkretyzowany, M- mierzalny, A- osiągalny, R- realny, dający rezultat, T – określony w czasie, rozliczany)
  (maks. 500 znaków liczonych ze spacjami)  IX. KONCEPCJA PROJEKTU/DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

  1. Elementy składowe projektu (opis poszczególnych działań realizowanych w ramach projektu)
  (maks. 4500 znaków liczonych ze spacjami)

  2. Sposób promocji projektu.
  (maks. 500 znaków liczonych ze spacjami)

  3. Harmonogram realizacji zadania:

  Lp.

  Działania w zakresie realizowanego projektu (z uwagi na to, że harmonogram będzie załącznikiem do umowy o dofinansowanie. Prosimy o dokładne przemyślenie terminów realizowanych działań, ponieważ nie będą one podlegały zmianom)

  Termin realizacji poszczególnych działań (od - do)

  1.

  od
  do

  2.

  od
  do

  3.

  od
  do

  4.

  od
  do

  5.

  od
  do

  6.

  od
  do

  7.

  od
  do

  8.

  od
  do

  9.

  od
  do

  10.

  od
  do

  11.

  od
  do

  12.

  od
  do

  13.

  od
  do

  14.

  od
  do

  15.

  od
  do

  4. Zaangażowanie społeczne: W jakim stopniu projekt włączy do współpracy lokalną społeczność i będzie wykorzystywał zasoby lokalnego środowiska?
  (maks. 3700 znaków liczonych ze spacjami)


  X. REZULTATY:

  1. Opisz jakich efektów spodziewasz się po zakończeniu realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem trwałości osiągniętych rezultatów i podziałem na Rezultaty twarde (np. ilość warsztatów, ilość osób) i miękkie (np. podniesienie świadomości, wiedzy, zintegrowanie ludzi).

  Opis zakładanych rezultatów:

  MIĘKKIE - niepoliczalne (należy wymienić):

  (maks. 300 znaków liczonych ze spacjami)

  TWARDE - policzalne (należy wykazać ilościowo):

  1. Liczba uczestników projektu w wieku przedszkolnym lub młodszym*:

  2. Liczba uczestników projektu w wieku 6-14*

  3. Liczba uczestników projektu w wieku 14-19*

  4. Liczba opiekunów (rodziców, opiekunów – nie pracowników)*:

  5. Liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektu*:

  6. Liczba nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu**:

  7. Liczba animatorów kultury zaangażowanych w realizację projektu**:

  8. Ilość szkoleń/zajęć/warsztatów/wizyt studyjnych itd.:

  dni

  tematy

  godziny

  9. Przewidywane miejsca (miejscowości) realizacji wydarzeń projektowych

  10. Liczba biernych uczestników (ludzie z zewnątrz, publiczność, osoby postronne itp.).
  Proszę podzielić na wydarzenia, np.
  Happening – Ozimek, 250 os.

  11. Czy reprezentanci samorządów (wsi, miast, gmin, powiatów, województwa) wezmą udział w realizacji projektu?

  taknie

  Czy będą uczestnikami?

  taknie

  Czy będą odbiorcami biernymi projektu?

  taknie

  *Interesuje nas liczba dzieci i dorosłych tzw. bezwzględna tzn. jeśli dziecko lub dorosły brało udział w wielu warsztatach liczymy je tylko raz.
  **Jeśli nauczyciel jest jednocześnie animatorem kultury liczymy go osobno w obu wierszach tylko w przypadku gdy spełniał obie role w projekcie.  XI. BUDŻET PROJEKTU:

  1.

  Nazwa kosztu:

  Sposób rozliczenia:

  Jednostka miary

  Liczba jednostek

  Cena jednostkowa

  Wartość

  Z dotacji

  Wkład własny


  2.

  Nazwa kosztu:

  Sposób rozliczenia:

  Jednostka miary

  Liczba jednostek

  Cena jednostkowa

  Wartość

  Z dotacji

  Wkład własny


  3.

  Nazwa kosztu:

  Sposób rozliczenia:

  Jednostka miary

  Liczba jednostek

  Cena jednostkowa

  Wartość

  Z dotacji

  Wkład własny


  4.

  Nazwa kosztu:

  Sposób rozliczenia:

  Jednostka miary

  Liczba jednostek

  Cena jednostkowa

  Wartość

  Z dotacji

  Wkład własny


  5.

  Nazwa kosztu:

  Sposób rozliczenia:

  Jednostka miary

  Liczba jednostek

  Cena jednostkowa

  Wartość

  Z dotacji

  Wkład własny


  6.

  Nazwa kosztu:

  Sposób rozliczenia:

  Jednostka miary

  Liczba jednostek

  Cena jednostkowa

  Wartość

  Z dotacji

  Wkład własny


  7.

  Nazwa kosztu:

  Sposób rozliczenia:

  Jednostka miary

  Liczba jednostek

  Cena jednostkowa

  Wartość

  Z dotacji

  Wkład własny


  8.

  Nazwa kosztu:

  Sposób rozliczenia:

  Jednostka miary

  Liczba jednostek

  Cena jednostkowa

  Wartość

  Z dotacji

  Wkład własny


  9.

  Nazwa kosztu:

  Sposób rozliczenia:

  Jednostka miary

  Liczba jednostek

  Cena jednostkowa

  Wartość

  Z dotacji

  Wkład własny


  10.

  Nazwa kosztu:

  Sposób rozliczenia:

  Jednostka miary

  Liczba jednostek

  Cena jednostkowa

  Wartość

  Z dotacji

  Wkład własny


  11.

  Nazwa kosztu:

  Sposób rozliczenia:

  Jednostka miary

  Liczba jednostek

  Cena jednostkowa

  Wartość

  Z dotacji

  Wkład własny


  12.

  Nazwa kosztu:

  Sposób rozliczenia:

  Jednostka miary

  Liczba jednostek

  Cena jednostkowa

  Wartość

  Z dotacji

  Wkład własny


  13.

  Nazwa kosztu:

  Sposób rozliczenia:

  Jednostka miary

  Liczba jednostek

  Cena jednostkowa

  Wartość

  Z dotacji

  Wkład własny


  14.

  Nazwa kosztu:

  Sposób rozliczenia:

  Jednostka miary

  Liczba jednostek

  Cena jednostkowa

  Wartość

  Z dotacji

  Wkład własny


  15.

  Nazwa kosztu:

  Sposób rozliczenia:

  Jednostka miary

  Liczba jednostek

  Cena jednostkowa

  Wartość

  Z dotacji

  Wkład własny


  16.

  Nazwa kosztu:

  Sposób rozliczenia:

  Jednostka miary

  Liczba jednostek

  Cena jednostkowa

  Wartość

  Z dotacji

  Wkład własny


  17.

  Nazwa kosztu:

  Sposób rozliczenia:

  Jednostka miary

  Liczba jednostek

  Cena jednostkowa

  Wartość

  Z dotacji

  Wkład własny


  18.

  Nazwa kosztu:

  Sposób rozliczenia:

  Jednostka miary

  Liczba jednostek

  Cena jednostkowa

  Wartość

  Z dotacji

  Wkład własny


  19.

  Nazwa kosztu:

  Sposób rozliczenia:

  Jednostka miary

  Liczba jednostek

  Cena jednostkowa

  Wartość

  Z dotacji

  Wkład własny


  20.

  Nazwa kosztu:

  Sposób rozliczenia:

  Jednostka miary

  Liczba jednostek

  Cena jednostkowa

  Wartość

  Z dotacji

  Wkład własny

  RAZEM

  Z DOTACJI

  WKŁAD WŁASNY


  XII. PODPIS WNIOSKODAWCY:

  (prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej do podpisania oraz podpisanie wersji wydrukowanej)

  XIII. OŚWIADCZENIA:
  XIV. OŚWIADCZENIA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  • 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.
  • 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest poprzez adres e-mail ido@muzeum.opole.pl oraz telefonicznie pod numerem 77 443 17 64.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych oraz rozliczeniowo-statystycznych związanych z konkursem na realizację przedsięwzięć „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO” na podstawie . art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  • 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia finansowego oraz merytorycznego konkursu na realizację przedsięwzięć „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO”.
  • 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6) 6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. a także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).
  • 7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udziału w konkursie.  XV. ZAŁĄCZNIKI

  Porozumienie/deklaracje partnerskie na rzecz realizacji projektu (jako załącznik do formularza).
  Dokument powinien zostać podpisany przez Partnerów projektu. Powinien zawierać informacje na temat deklaracji udziału we współrealizacji projektu, wskazanie zadań w projekcie, za które odpowiada Partner. W przypadku większej liczby Partnerów w projekcie załącza się osobną deklaracje dla każdego Partnera lub deklarację/porozumienie kilkustronne.

  Pliki w formie PDF

  Pliki w formie JPG/PNG


  (prosimy o załączenie skanów porozumień w postaci pliku jpg lub pdf)

  Pliki wgrane na dysk google - link do udostępnionego folderu:

  (prosimy o załączenie skanów porozumień w postaci pliku jpg lub pdf)